საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
საქპატენტი
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაცია

თსუ რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის ღვაწლმოსილი მეცნიერი ვაჟა ჩაგელიშვილითსუ რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის ახალგაზრდა მეცნიერი - ელზა ცხაკაიათსუ რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის გაცნობითი ვიდეო

რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექ­ტრო­ქი­მი­ის ინ­სტი­ტუ­ტი ერთ-ერთი უძ­ვე­ლე­სი სა­მეც­ნი­ერო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბაა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში. მი­სი თე­ო­რი­უ­ლი და გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი სა­მეც­ნი­ე­რო მიღ­წე­ვე­ბი ფარ­თოდ არის ცნო­ბი­ლი მსოფ­ლი­ოს მრა­ვა­ლი ქვეყ­ნის მეც­ნი­ე­რთა და ინ­ჟი­ნერ-ტექ­ნო­ლოგ­თა წრე­ებში.
2015 წლი­დან ინ­ს­ტი­ტუ­ტი ახორ­ცი­ე­ლებს სა­ხელ­მ­წი­ფო ათ­წლი­ან სა­მეც­ნი­ე­რო კვლე­ვე­ბის პროგ­რა­მას „ნა­ნო­ქი­მი­ის, ზო­გი­ერ­თი ად­გი­ლობ­რი­ვი ნედ­ლე­უ­ლის გა­და­მუ­შა­ვე­ბის ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი­სა და ეკო­ლო­გი­უ­რი პრობ­ლე­მე­ბის გა­დაჭ­რის მეც­ნი­ე­რუ­ლი სა­ფუძ­ვ­ლე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბა“, რო­მე­ლიც ხორ­ცი­ელ­დე­ბა სა­მი ქვე­პროგ­რა­მით:
  • არა­რე­გუ­ლა­რულ ნანო- და მე­ზოს­კო­პ­ურ ქი­მი­ურ და ელექ­ტრო­ქი­მი­ურ სის­ტე­მებ­ში მუხ­ტი­სა და ენ­ერ­გი­ის გა­და­ტა­ნის პრო­ცე­სე­ბის კომ­პლექ­სუ­რი შეს­წავ­ლა და სა­თა­ნა­დო ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის მეც­ნი­ე­რუ­ლი სა­ფუძ­ვლე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბა
  • სა­ქარ­თ­ვე­ლოს წი­ა­ღი­სე­უ­ლი­სა და მე­ო­რა­დი ტექ­ნო­გე­ნუ­რი ნედ­ლე­უ­ლის გა­და­მუ­შა­ვე­ბის რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის მეც­ნი­ე­რუ­ლი სა­ფუძ­ვლე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბა და ახა­ლი მა­სა­ლე­ბის მი­ღე­ბა
  • ეკო­ლო­გი­უ­რი უსაფ­რ­თხო­ებ­ისა და სა­მე­დი­ცი­ნო კვლე­ვე­ბი­სათ­ვის ახ­ალი მე­თო­დე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბა.
აღ­ნიშ­ნუ­ლი ქვე­პროგ­რა­მე­ბი მო­ი­ცავს მრა­ვალ მი­მარ­თუ­ლე­ბას, კერ­ძოდ: თე­ო­რი­უ­ლი კვლე­ვის ახა­ლი მე­თო­დე­ბით არა­რე­გუ­ლა­რულ ნა­ნო- და მე­ზო­სკო­პურ ქი­მი­ურ და ელ­ექ­ტრო­ქი­მი­ურ სის­ტე­მებ­ში მუხ­ტი­სა და ენერ­გი­ის გა­და­ტა­ნის პრო­ცე­სე­ბის კომ­პლექ­სუ­რი შეს­წავ­ლა; მე­ტა­ლე­ბის ნა­ნო­ფ­ხ­ვ­ნი­ლე­ბი­სა მი­ღე­ბა;  ნა­ნო­მა­სა­ლე­ბის მი­ღე­ბა აფეთ­ქე­ბით; თერ­მო­მე­დე­გი, ცე­ც­ხ­ლ­მე­დე­გი, კო­რო­ზი­ა­მე­დე­გი, რა­დი­ა­ცია­მე­დე­გი მა­სა­ლე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბა; ახა­ლი თა­ო­ბის ლი­თი­უმ-იო­ნუ­რი აკ­უმ­ულა­ტო­რე­ბი­სათ­ვის ელ­ექ­ტრო­ქი­მი­უ­რად აქ­ტი­უ­რი ნა­ნო­სტრუქ­ტუ­რუ­ლი სა­კა­თო­დე მა­სა­ლე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბა; სუ­პერ­კონ­დენ­სა­ტო­რე­ბი; სათ­ბო­ბის ტი­პის დე­ნის წყა­რო­ები; თერ­მო­ქი­მი­უ­რი კვლე­ვე­ბი; ლა­ზე­რუ­ლი კვლე­ვე­ბი; კო­ორ­დი­ნა­ცი­უ­ლი და კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ქი­მია; კა­ტა­ლი­ზი; რა­დი­ა­ცი­უ­ლი ქი­მია; არა­ორ­გა­ნუ­ლი პო­ლი­მე­რე­ბი; არა­წყალ­ხსნარ­თა ელექ­ტ­რო­ქი­მია; ლღო­ბილ­თა ელექ­ტრო­ლი­ზი; ად­გი­ლობ­რი­ვი წი­ა­ღი­სე­უ­ლი­სა და მი­ნე­რა­ლუ­რი ნედ­ლე­უ­ლის გა­და­მუ­შა­ვე­ბით კონ­კუ­რენტ­უნა­რი­ა­ნი პრო­დუქ­ტე­ბის მი­ღე­ბის ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი; წყლე­ბის გაწ­მენ­და-გა­უს­ნე­ბოვ­ნე­ბა; მყა­რი ნარ­ჩე­ნე­ბის უტი­ლი­ზა­ცია და სხვ.ლაბორატორიები